Dotační programy Evropské unie a České republiky

Název projektu

Úspory energie Zelinger

Číslo projektu

CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011052

Program podpory

Úspory energií, OP PIK

Spolufinancování

Cíl

Projekt navrhuje provést takové opatření, které povede ke snížení spotřeby energií, docílí snížení měrné spotřeby energií na hmotnost finálního produktu, což v konečném důsledku bude představovat zlepšení konkurenceschopnosti společnosti. Konečně projekt řeší i aspekt environmentální, který povede ke zlepšení pracovního prostředí.

Název projektu

Revitalizace areálu Zelinger Tečovice

Číslo projektu

CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007624

Program podpory

Nemovitosti

Spolufinancování

Cíl

Předmětem projektu je revitalizace části areálu v obci Tečovice, který původně sloužil jako součást zemědělského družstva. Jedná se o bývalý kravín s přístavbou dojírny
z 60. let, který byl v 90. letech využíván pro účely lahvárny a skladu nealko nápojů.
Od roku 2006 je areál opuštěn. Cílem předkládaného projektu je vybudování nového sídla společnosti Zelinger plast s.r.o., která získá moderní a funkční prostory (v podobě objektů SO 101, SO 102 A, SO 102 B).

Cíle projektu

  • Hlavním cílem projektu je provedení revitalizace brownfieldů (objekty SO 101 a SO 102 A) a výstavba nové výrobní haly (SO 102 B) společnosti Zelinger plast s.r.o.
    v bývalém zemědělském areálu v obci Tečovice.
  • Zvýšit počet zaměstnanců společnosti.
  • Zlepšit efektivnost výroby.
  • Rozšířit spolupráci s hlavním zákazníkem společnosti.
  • Zvýšit objem výroby a posílit pozici na stávajících trzích.
  • Rozšířit působení společnosti na zahraničních trzích.
  • Zlepšit pracovní podmínky a zázemí pro zaměstnance společnosti.
  • Zvýšit konkurenceschopnost společnosti a posílit vnitřní efektivitu firmy.

Název projektu

Vývojové centrum Zelinger

Číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012318

Program podpory

Potenciál, OP PIK

Spolufinancování

Cíl

Účelem projektu je vybudování kapacit vlastního výzkumu a vývoje (VaV) pro realizaci vývojových a inovačních aktivit, které mají přímou vazbu na tržní uplatnění v produkci naší společnosti. Společnost bude realizovat vývoj především v oblasti využití recyklátů a automatizace provozu. Abychom čelili zvyšující se konkurenci v našem oboru, je nutné kontinuálně vyvíjet nové progresivnější technologie, které budou naši konkurenceschopnost nejen udržovat, ale i posilovat.

Název projektu

FVE Zelinger

Číslo projektu

CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011578

Program podpory

Úspory energie - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, OP PIK

Spolufinancování

Cíl

Využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů povede ke snížení spotřeby energií, docílí snížení měrné spotřeby energií na hmotnost finálního produktu, což v konečném důsledku bude představovat zlepšení konkurenceschopnosti společnosti. Konečně projekt řeší zejména aspekt environmentální, který povede ke zlepšení pracovního prostředí.

Název projektu

Rozvoj vývojového centra Zelinger

Číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015930

Program podpory

Potenciál, OP PIK

Spolufinancování

Cíl

Cílem projektu je rozvoj vlastního výzkumu a vývoje pro realizaci vývojových a inovačních aktivit, které mají přímou vazbu na tržní uplatnění v produkci naší společnosti. Společnost bude realizovat vývoj především v oblasti využití recyklátů a automatizace provozu. Abychom čelili zvyšující se konkurenci v našem oboru, je nutné kontinuálně vyvíjet nové progresivnější technologie, které budou naši konkurenceschopnost nejen udržovat, ale i posilovat.